Skip to main content
9. juni 2023

Nyt fra DanHatch

DanHatch Group sætter ny rekord

I 2022 nåede DanHatch Group igen en rekordhøj afsætning af daggamle kyllinger, og fjerkræforretningens indtjening fulgte godt med, mens produktionen af smågrise blev afviklet.

Gode takter i DanHatch Groups rugeriaktiviteter førte til et rekordhøjt salg på 490 mio. daggamle kyllinger og en solid indtjening på 60 mio. kr. i koncernens fjerkræselskaber i 2022. Især koncernens rugerier i Polen og Frankrig bidrog til den øgede afsætning, som samlet set lå 18 mio. daggamle kyllinger højere end året før.

2022 var ellers ikke uden udfordringer. Den øgede udbredelse af højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ gav betydelige udsving i både efterspørgslen og prissætningen på koncernens produkter. Samtidig medførte krigen i Ukraine, og den deraf afledte usikkerhed om forsyningssikkerheden for energi og foder, meget svingende priser på både energi og råvarer til foderfremstilling gennem det meste af året.  

Som følge af et vedvarende dårligt bytteforhold blev det primo 2022 besluttet at stoppe produktionen af smågrise på de tilbageværende produktionsanlæg i DanHatch-koncernens datterselskab DanPiglet. Griseselskabet har været under afvikling siden 2014 med løbende frasalg af anlæg.

En kombination af de vanskelige markedsforhold og omkostningerne i forbindelse med afviklingen af DanPiglet betød, at griseselskabet kom ud af sit sidste regnskabsår med et underskud på 54 mio. kr. Grundet fremgangen i fjerkræselskaberne lykkedes det dog samlet set DanHatch Group at hente et overskud hjem på knap 7 mio. kr. efter skat.

Samtidig steg omsætningen til 1,2 mia. kr. mod 1,1 mia. kr. i 2021.

Henning Haahr, der er bestyrelsesformand i DanHatch og koncernchef i Danish Agro, som sammen med DLG ejer DanHatch Group, glæder sig over, at DanHatch Group fremadrettet kan koncentrere sig om fjerkræforretningen, nu hvor griseproduktionen er afviklet:

Det har længe været ambitionen at afhænde grisefarmene og fokusere på fjerkræproduktion, som er DanHatchs spidskompetence. DanHatch Group er Europas største uafhængige leverandør af daggamle slagtekyllinger og dermed en vigtig spiller i den europæiske slagtekyllingesektor. I 2023 er forventningen, at koncernen runder en afsætning på 500 mio. daggamle kyllinger”, siger Henning Haahr.

Ved indgangen til 2023 udgjorde DanHatch Groups samlede udrugningskapacitet 575 mio. daggamle kyllinger, og der er dermed mulighed for endnu en afsætningsrekord i år.